Snelle levering
Hoogwaardige producten
Persoonlijk advies
Alleen zakelijke verkoop
085 - 12 12 12 54
Privacy Policy

DISCLAIMER 

Welkom op de website van Fast Energy Solutions. Door gebruik te maken van deze site, stemt u in met de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden van onze website. We willen u erop attenderen dat deze voorwaarden af en toe kunnen worden gewijzigd. We raden gebruikers van de site dan ook aan om ze regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Disclaimer

Fast Energy Solutions streeft ernaar om actuele en accurate informatie te verstrekken op deze website, inclusief gegevens, aanbevelingen, diensten en andere informatie. Fast Energy Solutions wijst hierbij expliciet elke expliciete of stilzwijgende toezegging of garantie van de hand met betrekking tot de juistheid, actualiteit, volledigheid en/of verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel van enige op deze website aanwezige of via deze website verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot beschreven of gepromote producten. Dit omvat ook garanties met betrekking tot inbreuk op enig octrooi, auteursrecht of andere rechten van derden.

Aansprakelijkheid

Fast Energy Solutions is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel voortvloeiend uit de toegang tot, of het ontbreken van toegang tot, deze website, of het vertrouwen op de verstrekte informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen besmetten, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van Fast Energy Solutions. Fast Energy Solutions is eveneens niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden, of het verzenden van virussen via computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie.

Links naar andere sites

Op deze website kunnen links of verwijzingen naar andere externe websites staan. Fast Energy Solutions wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites van de hand. Onze privacyverklaring en cookiebeleid zijn niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw gegevens op dergelijke websites. Fast Energy Solutions is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van uw toegang tot, het ontbreken van toegang tot of het niet kunnen gebruiken van dergelijke sites en de daar verstrekte informatie, noch voor enig gebruik of vertrouwen op informatie die op dergelijke sites wordt verstrekt. Links naar andere websites worden uitsluitend verstrekt als service aan de gebruikers van deze website.

Overige informatie verstrekt door de gebruiker

Het staat Fast Energy Solutions vrij om alle informatie en/of gegevens die door u via deze website worden verstrekt, te gebruiken of te kopiëren voor alle mogelijke doeleinden.

 

Producten en diensten

Alle door of namens Fast Energy Solutions op deze website verstrekte informatie met betrekking tot haar producten en diensten, in de vorm van gegevens, aanbevelingen of op andere wijze, wordt beschouwd als betrouwbare informatie. Fast Energy Solutions aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, verwerking of het gebruik van deze informatie, producten of diensten, noch voor de gevolgen ervan. De algemene verkoopvoorwaarden van Fast Energy Solutions zijn van toepassing op alle producten en diensten die door Fast Energy Solutions worden verkocht.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle auteursrechten op deze website en op alle informatie die via deze website wordt verstrekt (via tekst, afbeeldingen of op andere wijze), eigendom van Fast Energy Solutions. Fast Energy Solutions verleent u hierbij toestemming om materiaal afkomstig van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële en informatieve doeleinden te tonen, op te slaan en te reproduceren, onder de volgende voorwaarden:

Niets van deze website mag worden gedistribueerd of verkocht voor commercieel gewin of politieke doeleinden.

Niets van deze website mag op enige wijze worden gewijzigd.

De vermelding van auteursrechten (“afkomstig van de website www.FastEnergySolutions.com”) moet op elke kopie of elk deel daarvan worden weergegeven, samen met de datum waarop de kopie is gemaakt.

Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken die op deze website worden getoond eigendom van Fast Energy Solutions of worden onder licentie verstrekt aan Fast Energy Solutions.

Voor elk ander gebruik van het intellectueel eigendom op deze website en alle informatie die via deze website wordt verstrekt, is schriftelijke toestemming van Fast Energy Solutions vereist. Misbruik van de inhoud van deze website is ten strengste verboden.

Toepasselijk recht, jurisdictie

Deze website is toegankelijk vanuit verschillende landen over de hele wereld. Aangezien de wetgeving van elk van deze landen kan verschillen van die van Nederland, stemt u ermee in dat het Nederlandse recht van toepassing is op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik en de inhoud van deze website of de verstrekte informatie via deze website. U stemt er tevens mee in dat u zich met betrekking tot dergelijke zaken onderwerpt aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Scheidbaarheid

Indien enige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden van deze website geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijven de partijen gebonden aan de overige geldige bepalingen. De ongeldige bepalingen zullen worden vervangen door geldige bepalingen waarvan de wettelijke gevolgen zoveel mogelijk overeenkomen met het ongeldige deel, met inachtneming van de inhoud en het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden.